WFPA Special General Meeting

Dear paid up WFPA member / Beste opbetaalde WFPA lid

 

You are hereby invited to the Special General Meeting of the Winelands Fire Protection Association. The purpose of this SGM is to approve the changes to the Constitution necessary to become a Non-profit Organisation. These proposed changes can be viewed by clicking here.

U word hiermee uitgenooi om die Spesiale Algemene Vergadering van die Wynland Brandbekermingsvereniging bytewoon. Die doel van hierdie SAV is om die veranderinge aan die Grondwet goed te keur wat nodig is om ‘n Nie-winsgewende Organisasie te word. Hierdie voorgestelde veranderings kan hier besig word.

 

Date: Wednesday 9 November 2016

Time: 10h00

Venue: Wolfpack, Voortrekker Road, Wolseley

 

To get more members’ votes and make it easier for you, your Fire Management Unit leader should be organising a general meeting before the SGM. There you can sign the proxy form giving your FMU leader the power to vote on your behalf at the SGM. Signed proxies will be accepted from anyone who cannot or does not wish to sign the proxy form at the FMU meetings.

Om meer lede se stemme te kry end it makliker vir u te maak, moet u Brandbestuurseenheid leier ‘n algemene vergadering organisier voor die die SAV. Daar kan u die volmagvorm teken wat u FMU leier die mag gee om in u naam by die SAV te stem. Getekende volmagtigdes sal aanvaar word van enigiemand wat nie kan of wil die volmagvorm teken by die FMU vergagering nie.

 

Kind regards / Vriendelike groete

WFPA team

Comments are closed.